ΟΙΔΕΝ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

στοφὴ αʹ 1 τὸν ποιητὴν ἔχω (ποιητής ἐστίν μοι) 2 τὴν καρδίαν ἔπλασεν 3 πρὶν αἰῶνες ἦσαν 4 ψυχήν μου ἔπλεξεν. ἐπῳδὸς αʹ 5 οἶδεν ὄνομά μου. 6 οἶδεν πᾶν φρόνημα. 7 βλέπει πᾶν δάκρυον. 8 εἰσακούει μου κράζοντος. στοφὴ βʹ 9 πατέρα δὴ ἔχω (πατήρ ἐστίν μοι) 10 καλεῖ με ἴδιον (ὀνομάζει με υἱόν.) 11 οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ με 12 καὶ ὅπου ἂν ἰῶ. στοφὴ γʹ 13 σωτήρα δὴ ἔχω (σωτήρ ἐστίν μοι) 14 Ἰησοῦν τὸν δίκαιον (Ἰησοῦς δίκαιος) 15 αἷμα αὐτοῦ ἐχύθη 16 ἵνα ἐγώγε ἀναζῶ. στοφὴ δʹ 17 δὴ παρακλήτην ἔχω, 18 ἄποντος αὐτοῦ, 19 τόδε διδάξει ἠμᾶς 20 δεῖ λέγειν καὶ δρᾶν. ἐπῳδὸς βʹ 21 οἶδεν ὄνομά σου 22 οἶδε πᾶν φρόνημά σου. 23 βλέπει πᾶν δάκρυόν σου. 24 καὶ εἰσακούει σου κράζοντος Perseus does not find στροφή = verse κράζοντος see κράζω ἔπλεξεν see πλέκω ἀναζω see ζῶ (ἀνα + ζάω) εἰσακούει > εἰς + ἀκούω