Η ΟΔΟΣ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ - The Via Dolorosa

    Via Dolorosa  (Hosanna / Integrity Music)

Lyrics by Ben Fielding and Reuben Morgan © Hillsong Publishing
English text from http://www.stlyrics.com/songs/s/sandipatti9471/viadolorosa315615.html

Greek text by Louis Sorenson, 2009-10.
Wikipedia on the Via Dolorosa

     English Video

   Greek Resources

   Scripture Background


 
    & 
 

Via Dolorosa

ΟΔΟΣ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
         
  Down the Via Dolorosa in Jerusalem one day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the spectators pressed in
to see a Man condemned to death.
1
2
3
4
παρὰ τὴν Via Dolorosa ποτε ἐν Ἰερουσαλὴμ,
αἱ στρατιῶται ἠνέῳγον τὴν ρύμην
οἱ δὲ θεόμενοι ἔθλιβον
ἰδεῖν τόνδε θανατῷ κατακρίμενον.
 
         
  He was bleeding from a beating,
there were stripes upon His back
and he wore a crown of thorns upon his head.
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death
5
6
7
8
9
τὸ δ' αἶμ' αὐτοῦ ἐρρύετο
τῶν πεπληγμένων νώτων
ἔννυτό τε στέφανον τῆς ἀκάνθης
βαδίζων δ' ἐβαστάζει
τὸ τῶν Θάνατον κραζόντων χλεύασμα.
 
         
Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa,
all the way to Calvary.
10
11
12
13
14
15
παρὰ τὴν Via Dolorosa, τὴν ὁδὸν παθημάτων
ὡς ἀμνὸς, ἤχθη Χριστὸς ὁ βασιλεὺς
ἀλλὰ μὴν εἴλετο τὴν ὁδὸν πατεῖν
δὴ ἀγάπησας ἐμὲ καὶ σέ .
παρὰ τὴν Via Dolorosa,
ἑὼς εἰς τὴν Γολγαθᾶν
         
  (Por la Via Dolorosa, triste dia en Jerusalem
Los saldados le abrian paso a Jesus
Mas la gente se acercaba
Para ver al que llevaba aquella cruz
16
17
18
19
Por la Via Dolorosa, triste dia en Jerusalem
Los saldados le abrian paso a Jesus
Mas la gente se acercaba
Para ver al que llevaba aquella cruz
 
         
  Por la Via Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey, Senor
Y fue El quien quiso ir por su amor por ti y por mi
Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir
20
21
22
23
Por la Via Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey, Senor
Y fue El quien quiso ir por su amor por ti y por mi
Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir
 
         
  The blood that would cleanse
the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.
24
25
26
τὸ αἶμα ὃ ἂν καθαρίζῃ
τᾶς ψυχὰς ἀνθρώπων πάντων
ἐις καρδίαν εἰσῄει τῆς Ἱερουσαλήμ.
 
         
  Down the Via Dolorosa
called the way of suffering
Like a  lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road
out of His love for you and me
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
27
28
29
30
31
32
παρὰ τὴν Via Dolorosa,
τὴν ὁδὸν παθήματων
ὡς ἀμνὸς ἤχθη Χριστὸς ὁ βασιλεὺς
ἀλλὰ μὴν εἴλετο τὴν ὁδόν πατεῖν
πάντας ἡμᾶς δὴ ἀγάπησας.
παρὰ τὴν Via Dolorosa, ἑὼς εἰς τὴν Γολγαθᾶν